Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg P&W

WELKOM.NIEUWS.AGENDA.ACTIVITEITEN.DIENSTEN.DE SWO.ANDERE SITES.CONTACTEN.

Kent u de volgende mogelijk-heden en voorzieningen?

- Voorzieningen Wet

  Maatschappelijke

   Ondersteuning (WMO)

- Thuiszorg

- Personenalarmering

- Ouderenvervoer

- Bijzondere bijstand

- Activiteiten en clubs

- Klussendienst en andere

 vrijwilligersdiensten?

- Vriendschappelijk huisbezoek.

Er zijn in Woudenberg vele diensten en regelingen waar vijfenzeventigplussers gebruik van kunnen maken. Door de vele, ingewikkelde regelingen bestaat de kans dat u die mogelijkheden niet optimaal benut..

In het gesprek komt het volgende aan de orde:

- Wonen

- Vervoer

- Tijdsbesteding en sociale contacten

- Zorg- en dienstverlening

- Financiële regelingen van de gemeente.

Degene die op huisbezoek komt, kan - als daar prijs opgesteld wordt - ook helpen bij het invullen van formulieren, bemiddelen naar een instantie of begeleiden naar een activiteit.

In 2008 startte de SWO met een het seniorenhuisbezoek. Dit huisbezoek wordt door de SWO aangeboden in samenwerking net de  gemeente Woudenberg.

In het jaar dat iemand 75 wordt, krijgt hij/zij een brief waarin staat dat een seniorenvoor-lichter een gratis informeel huisbezoek kan komen afleggen.

De seniorenvoorlichter neemt telefonisch contact op voor een afspraak voor een bezoek aan huis. Zij/hij geeft informatie, beantwoordt zoveel mogelijk vragen en adviseert over oplossingen. Indien u dat wenst wordt u in contact gebracht met  organisaties die wat voor u kunnen betekenen.

De voorlichters zijn vrijwilligers van de SWO die speciaal voor deze bezoeken zijn opgeleid. Ze zijn onafhankelijk en hebben geen ander belang dan u te adviseren en informeren. Ze kunnen zich op verzoek legitimeren. Vanzelfsprekend wordt alle informatie vertrouwelijk behandeld. Als u er prijs op stelt kan een familielid of een goede bekende bij het bezoek aanwezig is.

 

De voorlichter maakt met u persoonlijk een afspraak.

Welzijnswerker

Mevrouw Tineke Smallenbroek

Welzijnswerker De Kleine Schans

De Schans 33, 3931 KJ.  Woudenberg      

telefoon: 085 0669700

e-mail: t.smallenbroek@dekleineschans.nl

Spreekuur alleen op afspraak